KONTAKTY

Maloobchodní prodej
Veselá 236
763 15 Slušovice
tel: 732 222 755,
holinky.cz@seznam.cz
Kontaktní osoba: Kovaříková Martina

SLEVY

naše cena 150 Kč
naše cena 500 Kč

REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostředkem komunikace na dálku ve lhůtě 14 dnů.

2. Lhůta běží

a) v případě kupní smlouvy ode dne převzetí zboží

b) v případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí (tj.v případě, kdy je předmět kupní smlouvy objednán jednou objednávkou, ale dodáván v několika zásilkách), ode dne převzetí poslední dodávky zboží,

3. Kupující musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy vyrozumět prodávajícího formou písemného oznámení o odstoupení od smlouvy. Kupující může použít vzor prohlášení, které nalezne na konci textu na této stránce. Prohlášení o odstoupení doručí kupující prodávajícímu poštou na adresu: Martina Kovaříková, Veselá 236, 763 15 Slušovice, nebo e-mailem na adresu: holinky.cz@seznam.cz. V případě využití vzorového formuláře potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu kupujícímu jeho přijetí e-mailem zaslaným na adresu kupujícího uvedenou na objednávce.

4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, je povinen prodávajícímu předmět koupě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy doručit osobně nebo zaslat na adresu:  Martina Kovaříková, Veselá 236, 763 15 Slušovice. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Zboží nesmí být vraceno na dobírku. Zboží by mělo být vráceno v původním obalu, nesmí jevit známky poškození či opotřebení a použití.

Vracené zboží je kupující povinen zabalit tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, nebo snížena jeho hodnota používáním zboží kupujícím, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.  

5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle mu prodávající přijaté peněžní prostředky na určený bankovní účet, složenkou, nebo v případě, že kupující zboží uhradil kartou, vrátí je prodávající na kartu kupujícího, a to nejpozději do 14 - ti dnů od doručení předmětu koupě prodávajícímu.

JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

1. Prodávající odpovídá za nedostatky, které má zboží při převzetí. Jedná se o vady zboží, kdy zboží nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá objednané množství, míra, hmotnost nebo jeho jakost neodpovídá jiným zákonným nebo smluvním parametrům.

2. Během šesti měsíců od převzetí zboží se dle zákona předpokládá, že zboží mělo vadu již při převzetí zboží.

3. Kupující může u prodávajícího uplatnit nárok na:

            a) dodání nové věci bez vad (není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené)

            

Není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy.

Lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na

            c) bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo

            d) od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat

            e) přiměřenou slevu.

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

4. V případě, že prodávající prokáže, že kupující před převzetím zboží o jeho vadě věděl, nebo vadu sám kupující způsobil, případně věc vadu při převzetí neměla, není povinen výše uvedeným nárokům kupujícího vyhovět

Vzorový formulář pro vrácení zboží / odstoupení od smlouvy

Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s podmínkami reklamace holinky.cz a právním řádem platným v ČR.
 2. Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.
 3. Záruční doba na výrobní vady je u všech produktů 24 měsíců (velkoobchodní prodej – skladové reklamace do 14 dnů).
 4. Oznámení o zjištěných vadách může kupující učinit písemnou formou na adrese holinky.cz@seznam.cz. Popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují.
 5. K reklamaci je třeba předkládat pouze obuv vyčištěnou, zbavenou všech nečistot a suchou.
 6. Zboží zašlete zpět na naší adresu uvedenou na faktuře: Martina Kovaříková, Veselá 236, 763 15 Slušovice
  - s dokladem o koupi
  - s dopisem (nebo komentářem na faktuře), kde popíšete o jaké vady se jedná a jak se projevují.
 7. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel. V žádném případě nám neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Vzorový formulář pro reklamaci zboží